بهترین مقاله سال ارتوپدی ایران

انتخاب مقاله اقای دکترشاهرضایی جراح زانو و استاد دانشگاه در نشریه معتبر بین المللی نیچر (nature) به عنوان بهترین مقاله سال ارتوپدی ایران