ارتروز و انحراف بسیار شدید

اقای ۸۲ ساله با ارتروز و انحراف بسیار شدید هر دو زانو گه تحت جراحی تعویض مفصل زانو قرار گرفته و با اصلاح انحراف و حرکات زانوها و حال عمومی خوب مرخص گردید

تعویض مفصل هر دو زانو

بیمار خانم ۷۶ ساله ای است که سالها از درد شدید زانوها و انحراف بشکل پرانتزی انها همراه با محدودیت شدید در دامنه حرکات زانو ( خم و راست ) شدن شکایت داشته و ضمنا بیماری دیابت و فشارخون هم دارد . وی تحت جراحی تعویض مفصل هر دو زانو قرار گرفته و اکنون با [...]