تصويري پيدا نشد

سندرم تونل کارپال CTS

سندرم تونل کارپ Carpal tunnel syndrome) CTS) عصب مدیان (عصب میانی Median Nerve) در ناحیه مچ دست از زیر ...