پارگی رباط صلیبیزانو
تصویر خالی

رباط صلیبی قدامی (رباط متقاطع قدامی) زانو چگونه در اطاق عمل بازسازی میشود

زانویی که بر روی آن عمل جراحی بازسازی لیگامان متقاطع قدامی انجام می شود باید دارای شرایطی باشد. به عنوان مثال باید دامنه حرکتی خوبی داشته و بدون تورم باشد. همچنین اگر رباط بیمار در اثر آسیب دچار پارگی شده باشد، ابتدا باید چند هفته صبر کند تا التهاب و تورم زانویش کم شود. در […]...
اینستاگرام
مطب‌پاسداران
مطب‌پیروزی
رزرو نوبت