تعویض مفصل هر دو زانو

این مقاله نیز برای شما مفید است:
ارتروز و انحراف بسیار شدید