ارتروز و انحراف بسیار شدید

اقای ۸۲ ساله با ارتروز و انحراف بسیار شدید هر دو زانو گه تحت جراحی تعویض مفصل زانو قرار گرفته و با اصلاح انحراف و حرکات زانوها و حال عمومی خوب مرخص گردید

این مقاله نیز برای شما مفید است:
تعویض مفصل هر دو زانو