تصويري پيدا نشد

ارتروز و انحراف بسیار شدید

اقای ۸۲ ساله با ارتروز و انحراف بسیار شدید هر دو زانو گه تحت جراحی تعویض مفصل زانو ق...

اینستاگرام
مطب پاسداران
مطب پیروزی
ویدئو جراحی